Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει την πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) στην Εθνική Φρουρά για συμπλήρωση κενών θέσεων, με σειρά προτεραιότητας από τον Τελικό Πίνακα των υποψηφίων ΣΥΟΠ, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 10.11.2023 Η επικείμενη πρόσληψη ΣΥΟΠ, για την πλήρωση των κενών θέσεων και την κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Φρουράς, στο παρόν στάδιο, αφορά στις Φρουρές Λευκωσία, Κλήρου, Κακοπετριάς, Νήσου – Κόρνου και Λάρνακας.
 

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη ΣΥΟΠ θα κληθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) και μήνυμα στο κινητό (sms), στα οποία θα αναγράφονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για την πρόσκληση τους στην Υγειονομική Εξέταση και για την υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης, η οποία δημοσιεύτηκε με την προκήρυξη των θέσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 01.09.2023.

Για τους υποψήφιους που είναι εθνοφρουροί και εκπληρώνουν την στρατιωτική τους θητεία θα τους διαφυλαχθεί η θέση μέχρι την ημερομηνία απόλυσης τους, νοουμένου ότι θα κριθούν κατάλληλοι στην Υγειονομική Εξέταση. Ως εκ τούτου, δεν θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο παρόν στάδιο αλλά μεταγενέστερα.

Σε περίπτωση που υποψήφιος/α ΣΥΟΠ προσέλθει στην Υγειονομική Εξέταση, στην οποία θα κληθεί μέσω ηλεκτρονικό μήνυμα (email) και μήνυμα στο κινητό (sms),  που θα πραγματοποιηθεί πριν από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, χωρίς όλες τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις/βεβαιώσεις, ή κατά την Υγειονομική Εξέταση δεν κριθεί κατάλληλος/η ως ικανός/ή για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2) ή δεν προσέλθει για Υγειονομική Εξέταση, θα διαγράφεται από τον Τελικό Πίνακα και η θέση του θα προσφέρεται στον αμέσως επόμενο υποψήφιο στον Τελικό Πίνακα.

Κατά την παρουσίαση στην Υγειονομική Επιτροπή οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να προσκομίσουν τις υγειονομικές εξετάσεις που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα που τους έχει σταλεί, μαζί με το Έντυπο Υγειονομικής Εξέτασης που επισυνάπτεται, κατάλληλα συμπληρωμένο. Σημειώνεται ότι, οι εν λόγω υγειονομικές εξετάσεις δεν καλύπτονται στο πλαίσιο ΓεΣΥ, καθότι δεν αποτελούν υπηρεσίες φροντίδας υγείας.

 

Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι που θα κριθούν κατάλληλοι Ι1 ή Ι2 κατά την Υγειονομική Εξέταση και θα προσέλθουν για υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν τα πιο κάτω:


(α) Δελτίο Ταυτότητας και ένα φωτοαντίγραφο
(β) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, το οποίο να είναι πρόσφατο (όχι πέραν των 2 μηνών)
(γ) Απολυτήριο ή Ενδεικτικό Απόλυσης αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (πρωτότυπο για να επιδειχθεί, καθώς και πιστοποιημένο αντίγραφο για να κατατεθεί στο Υπουργείο Άμυνας)
(δ) Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο ή Δίπλωμα (πρωτότυπο για να επιδειχθεί, καθώς και πιστοποιημένο αντίγραφο για να κατατεθεί στο Υπουργείο Άμυνας)
(ε) Συμπληρωμένο το έντυπο «Μισθολόγιο Κρατικών Υπαλλήλων –Ατομικά Στοιχεία Νεοδιοριζόμενου Υπαλλήλου» (συνημμένο)
(στ) Εξουσιοδότηση πληρωμής μισθού με τραπεζικό έμβασμα (συνημμένο)
(ζ) Συμπληρωμένη δήλωση για διεκδίκηση φορολογικών εκπτώσεων (συνημμένο)
(η) Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού του αριθμού των κοινωνικών ασφαλίσεων (σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς το Υπουργείο Εργασίας για την απόκτηση του).
(θ) Πιστοποιητικό γάμου και πιστοποιητικό γέννησης παιδιών σε περίπτωση που εφαρμόζεται 

(ι) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 22(6) του περί της Πρόσληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου (Ν.91(I)/2014), που εκδίδεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, το οποίο να βεβαιώνει ότι δεν περιλαμβάνονται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου, και

(κ) Ιατρική βεβαίωση ότι μπορούν να παρακολουθήσουν την αρχική εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί μετά την υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης. Αδυναμία παρακολούθησης της εν λόγω εκπαίδευσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του/της υποψήφιου/ας ή χορήγησης σ΄ αυτόν/ήν αναβολής, με βάση τον Πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών της υγείας που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31 των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων. Η ιατρική βεβαίωση είναι διαφορετική απ’ αυτές που θα προσκομιστούν στην Υγειονομική Εξέταση.

(λ) Χαρτόσημα (από ταχυδρομείο) αξίας €17,5, δηλαδή ένα των €10, τρία των €2, ένα των €1 και ένα των €0.50.

Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στο Στρατόπεδο «Χρ. Σαμάρα» στην Αθαλάσσα, την Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023, η ώρα 07:30 π.μ.

 

Η κατάταξη των ΣΥΟΠ για εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στο ΚΕΝ Λεμεσού, την Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 07:30 π.μ.

 

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι που έχουν κληθεί δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση για υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης, το Υπουργείο Άμυνας θα προχωρεί στην πρόσληψη του επόμενου υποψήφιου, με βάση τη σειρά κατάταξης στον Τελικό Πίνακα.

Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει το ηλεκτρονικό μήνυμα (email), στο οποία αναγράφονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για την πρόσκληση στην Υγειονομική Εξέταση και για την υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης, παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 22807713, 22807632 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο syop@mod.gov.cy.

 

Όλα τα σχετικά έντυπα βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή πιο κάτω:

 Έντυπο Υγειονομικής Εξέτασης.pdf

 IR59.pdf
Ατομικά Στοιχεία Νεοδιοριζόμενων Υπαλλήλων.pdf
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΟΥ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΜΒΑΣΜΑ.pdf