Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 κατά την Υγειονομική Εξέταση η οποία θα διεξαχθεί από 10.4.2024  μέχρι 19.4.2024 θα πρέπει να προσκομίσουν τις ακόλουθες ιατρικές εξετάσεις μαζί με το συμπληρωμένο Έντυπο Υγειονομικής Εξέτασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης):

 

(1)  Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη και γενικές ούρων με γνωμάτευση ιατρού.

(2)  Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού.

(3)  Ηλεκτροκαρδιογράφημα, με γνωμάτευση ιατρού στην οποία να αναφέρεται ότι ο υποψήφιος δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.

(4)  Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού.

(5)  Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακουόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού.

(6)  Γυναικολογική εξέταση με γνωμάτευση ιατρού (ότι η υποψήφια δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα γυναικολογικής φύσης).

(7)  Υπογραμμένη υπεύθυνη δήλωση για παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης).

(8)  Συμπληρωμένο έντυπο Ιατρικού Ιστορικού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε του Οδηγού Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης).

 

 

 Συνημμένα Παραρτήματα :  Α, Δ, Ε