Το Υπουργείο Άμυνας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση της Κυβερνητικής Πολιτικής σε ότι αφορά την ασφάλεια και εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, το Υπουργείο Άμυνας προώθησε και συνεχίζει να προωθεί σειρά μέτρων τα οποία αποβλέπουν στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Δημοκρατίας για την αποτροπή οποιασδήποτε ξένης επιβουλής και κατά συνέπεια, στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής μας ικανότητας. Με συνέπεια και ψηλό αίσθημα ευθύνης, το Υπουργείο Άμυνας προωθεί την υλοποίηση της πολιτικής αυτής.