1. Το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρία ενέκρινε πρόταση του Υπουργού Άμυνας, για εκσυγχρονισμό του θεσμού των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) της Εθνικής Φρουράς και αναβάθμιση των όρων απασχόλησής τους.

 

2. Για την αναβάθμιση του θεσμού, ώστε να καταστεί βιώσιμος και ελκυστικός, το Υπουργείο Άμυνας πραγματοποίησε αριθμό συσκέψεων με το Υπουργείο Οικονομικών, στο ανώτατο επίπεδο, με την τελευταία υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

 

3. Μεταξύ άλλων το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τα πιο κάτω:

 

    α. Οι ΣΥΟΠ θα προσλαμβάνονται για υπηρεσία συνολικής διάρκειας δέκα (10) ετών, με σύναψη διαδοχικών συμβάσεων από ένα (1) έως τρία (3) έτη, κατόπιν επιλογικής διαδικασίας που θα περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις. Η μισθολογική κλίμακα πρόσληψης θα είναι η Κλίμακα Α2 και για κάθε έτος υπηρεσίας θα χορηγείται αντίστοιχη προσαύξηση. Στους ΣΥΟΠ θα χορηγείται για κάθε μήνα υπηρεσίας ειδικό επίδομα, το οποίο καθορίζεται στα 100 ευρώ. Για τους ΣΥΟΠ που υπηρετούν σε επιλεγμένα τμήματα της ΕΦ, το μηνιαίο επίδομα καθορίζεται στα 200 ευρώ.

 

    β. Αριθμός ΣΥΟΠ, θα δύναται να υπηρετεί μέχρι το 57ο έτος της ηλικίας του όπως και οι υπόλοιποι υπαξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτύχουν σε επιλογική διαδικασία ένταξης σε αναβαθμισμένες αποδοχές μετά τη συμπλήρωση υπηρεσίας διάρκειας δέκα (10) ετών. Η μισθολογική κλίμακα στην οποία θα τοποθετούνται οι επιτυχόντες ΣΥΟΠ θα είναι η αντίστοιχη με τη μισθοδοσία των μισθοδοτικών Κλιμάκων Α2-Α5-Α7(ii).

 

    γ. Ο τερματισμός της υπηρεσίας των ΣΥΟΠ που ήδη υπηρετούν παραμένει ως έχει, δηλαδή μέχρι την συμπλήρωση του 42ου έτους της ηλικίας τους. Η μισθολογική τους κλίμακα θα αναβαθμιστεί από την αντιστοιχία της Κλίμακας Α1 που βρίσκονται στην Κλίμακα Α2 και θα τους χορηγηθεί μηνιαίο επίδομα σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Αριθμός ΣΥΟΠ δύναται μετά τη συμπλήρωση 10ετούς υπηρεσίας και εφόσον επιτύχουν στην απαιτούμενη επιλογική διαδικασία, η οποία θα περιλαμβάνει και γραπτές εξετάσεις, να τοποθετούνται μισθοδοτικά στα αντίστοιχα επίπεδα των Κλιμάκων Α2-Α5-Α7 (ii).

 

     δ. Οι ρυθμίσεις που αφορούν στους ήδη υπηρετούντες ΣΥΟΠ τίθενται σε εφαρμογή  από 1 Ιουλίου 2024.

 

     ε. Προκήρυξη για πρόσληψη ΣΥΟΠ θα γίνει με την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου.