Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο προκήρυξης για πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών στην Εθνική Φρουρά, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με ημερομηνία 01.09.2023.

 

            Η Επιτροπή Αξιολόγησης, έχοντας ενώπιον της, τα αποτελέσματα της Αθλητικής και Στρατιωτικής Δοκιμασίας, καθώς επίσης και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούσαν τα κριτήρια πρόσληψης (πλην της Υγειονομικής Εξέτασης), εξέτασε το σύνολο των 201 αιτήσεων που είχαν υποβληθεί και προχώρησε στον καταρτισμό του Προκαταρκτικού Πίνακα, ο οποίος δημοσιεύτηκε σήμερα, 27 Οκτωβρίου 2023, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

            Στον Προκαταρκτικό Πίνακα οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τα μόρια που έλαβε ο καθένας, ως η σχετική μοριοδότηση που προβλέπεται στην Προκήρυξη. Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας λήφθηκε υπόψη για την κατάταξη η ημερομηνία γεννήσεως και προηγείται ο νεότερος, όπως προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη. Επίσης, στον Πίνακα περιλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που είτε δεν παρουσιάστηκαν στην Αθλητική και Στρατιωτική Δοκιμασία, είτε δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα, οι οποίοι καταχωρούνται στον Πίνακα, από τον αύξοντα αριθμό 104 μέχρι 201.

 

            Σε κάθε πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση παρέχεται το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά της σειράς κατάταξης στον Προκαταρκτικό Πίνακα, από την ημερομηνία δημοσίευσης του Πίνακα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (συμπεριλαμβανομένης). Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραληφθούν στο Υπουργείο Άμυνας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:30, ιδιόχειρα ή με τηλεομοιότυπο (αρ. Φαξ 22807556 ή 22676182) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο syop@mod.gov.cy.

 

            Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ενστάσεων θα εξετάσει και θα αποφασίσει για όλες τις ενστάσεις που θα παραληφθούν εντός της δοθείσας προθεσμίας και θα καταρτίσει Τελικό Πίνακα, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους υποψήφιους για πρόσληψη ΣΥΟΠ, κατά σειρά προτεραιότητας. Ο εν λόγω Πίνακας θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

Τονίζεται ότι, υποψήφιος/α που θα προσέλθει στην Υγειονομική Εξέταση χωρίς τα απαραίτητα που καθορίζονται στην Προκήρυξη ή κατά την Υγειονομική Εξέταση δεν κριθεί κατάλληλος/η ως ικανός/ή για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2) ή δεν προσέλθει για Υγειονομική εξέταση, θα διαγράφεται από  τον Τελικό Πίνακα και η θέση του θα προσφέρεται στον αμέσως επόμενο υποψήφιο στον Τελικό Πίνακα. Οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και μηνύματος SMS για να συμμετάσχουν στην Υγειονομική Εξέταση, πριν την υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης.

 

Σημειώνεται ότι, ο Τελικός Πίνακας έχει ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη κενών ή/και κενούμενων θέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αυτού.

 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΣΥΟΠ 2023

 

Α/Α

Α.Δ.Τ.

ΜΟΡΙΑ

1

904194

23.545

2

1105238

22.000

3

938454

21.923

4

1118929

21.800

5

955896

21.570

6

1110848

21.100

7

1089685

20.640

8

949068

20.583

9

1115062

20.580

10

1346865

20.200

11

1093748

20.119

12

1125913

20.000

13

907523

20.000

14

1135723

19.800

15

1019396

19.750

16

925791

19.636

17

1060694

19.420

18

972199

19.380

19

935591

19.364

20

1026061

19.360

21

1109497

19.330

22

1132617

19.100

23

945308

18.833

24

1134341

18.700

25

1068857

18.700

26

918893

18.667

27

1109020

18.300

28

965938

18.273

29

1128964

18.270

30

910711

18.250

31

1378782

18.200

32

1363578

18.170

33

905830

18.154

34

1008227

17.920

35

1136845

17.900

36

938702

17.860

37

1019585

17.800

38

905539

17.750

39

1126864

17.670

40

1071299

17.636

41

1061732

17.620

42

1004940

17.583

43

1001398

17.583

44

1023586

17.580

45

1010126

17.460

46

1377292

17.380

47

1049332

17.250

48

943569

17.250

49

1080007

17.200

50

1006016

17.167

51

1121726

17.100

52

1069835

17.100

53

1078781

16.956

54

1135947

16.900

55

1015850

16.860

56

1214846

16.769

57

1251299

16.700

58

1095178

16.700

59

1087526

16.700

60

985712

16.545

61

908392

16.500

62

1121231

16.400

63

1048486

16.400

64

908879

16.385

65

1151837

16.341

66

976343

16.308

67

1145409

16.300

68

1120551

16.300

69

975095

16.250

70

984863

16.170

71

1342359

16.057

72

1113236

16.000

73

1028365

16.000

74

1010411

16.000

75

921067

16.000

76

967517

15.923

77

1034903

15.800

78

1010869

15.750

79

1041515

15.670

80

1140645

15.600

81

1020524

15.580

82

1003741

15.500

83

1129232

15.400

84

1109138

15.220

85

1149471

15.080

86

1138379

15.000

87

905913

14.833

88

1023320

14.560

89

1052919

14.300

90

1115240

14.200

91

1144824

14.171

92

1071676

14.110

93

1153698

14.000

94

1025736

13.890

95

1063936

13.780

96

933879

13.727

97

1013043

13.600

98

909022

13.330

99

1151426

13.300

100

1018823

13.167

101

1144448

13.111

102

1063597

13.090

103

1139039

12.771

104

1143379

 

105

1050619

 

106

915965

 

107

1002913

 

108

1124122

 

109

1008177

 

110

1137845

 

111

1006786

 

112

1087266

 

113

1081736

 

114

1007324

 

115

1114197

 

116

960340

 

117

1119766

 

118

1130187

 

119

1001466

 

120

1092561

 

121

1004845

 

122

942665

 

123

1017342

 

124

1006001

 

125

1040706

 

126

1002476

 

127

923503

 

128

986352

 

129

929882

 

130

907497

 

131

946634

 

132

1146245

 

133

944008

 

134

1119178

 

135

1109045

 

136

1133837

 

137

948108

 

138

1068318

 

139

904202

 

140

916632

 

141

1144222

 

142

1066982

 

143

971340

 

144

994706

 

145

1081608

 

146

1063554

 

147

905402

 

148

942790

 

149

952944

 

150

1133694

 

151

933646

 

152

1132380

 

153

1007703

 

154

908910

 

155

923108

 

156

920101

 

157

952720

 

158

958666

 

159

970284

 

160

912348

 

161

952187

 

162

1024525

 

163

932866

 

164

913983

 

165

932537

 

166

940948

 

167

1019754

 

168

906643

 

169

927684

 

170

988745

 

171

1116752

 

172

960924

 

173

1058165

 

174

948102

 

175

1140600

 

176

947972

 

177

1020047

 

178

1033597

 

179

1126844

 

180

1061478

 

181

1057784

 

182

934943

 

183

1124077

 

184

1354114

 

185

931349

 

186

1005925

 

187

1220671

 

188

1015130

 

189

927993

 

190

1065670

 

191

1125319

 

192

1045411

 

193

1041729

 

194

1066629

 

195

952566

 

196

1064223

 

197

1024418

 

198

936880

 

199

1006302

 

200

1135979

 

201

1372455