Το Υπουργείο Άμυνας και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνουν την προκήρυξη δύο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων σε δύο προγράμματα, στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο την προώθηση της Έρευνας και Καινοτομίας.

 

Τα προγράμματα αφορούν τη στήριξη οργανισμών με δραστηριότητες στον τομέα των τεχνολογιών διττής χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης έργων Έρευνας και Ανάπτυξης στον συγκεκριμένο τομέα και της δημιουργίας νέων ή αναβάθμισης υφιστάμενων διαβαθμισμένων εργαστηρίων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες και λεπτομέρειες για τα προγράμματα μέσω της ιστοσελίδας του ΙδΕΚ στους ακόλουθους συνδέσμους:

 

 Τεχνολογίες Διττής Χρήσης

Διαβαθμισμένα Εργαστήρια - Τεχνολογίες Διττής Χρήσης