Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής και ενεργειακής  πολιτικής  του Υπουργείου Άμυνας,  ως ένας από τους μεγαλύτερους και πιο ενεργοβόρους οργανισμούς της Κύπρου, το ΥΠΑΜ έχει εξασφαλίσει μέσα από τα διαθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του  Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ, χρηματοδότηση ύψους 19 εκ ευρώ, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς. Η συνολική δυναμικότητα των φωτοβολταϊκών συστημάτων που θα εγκατασταθούν, υπολογίζεται στα 12 ΜW περίπου. Το έργο θα ξεκινήσει  αρχές του 2023 και η σταδιακή υλοποίηση αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. Η πλήρης εγκατάσταση και λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων, εντάσσεται στην γενική  επίτευξη του εθνικού στόχου για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και θα συνεισφέρει κατά 2.5% στη δυναμικότητα των  φωτοβολταϊκών συστημάτων που θα πρέπει η ΚΔ να εγκαταστήσει μέχρι το 2030.

 

 

Η υλοποίηση του πιο πάνω προγράμματος εντάσσεται στη γενική στρατηγική του Υπουργείου Άμυνας για την προσαρμογή των δραστηριοτήτων της Ε.Φ. με την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που να σέβονται και να προστατεύουν το περιβάλλον αλλά και δράσεων που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του ΥΠΑΜ και της Ε.Φ.

 

Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα έχει εφαρμοστεί σε έξι στρατόπεδα της ΕΦ το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS), σύμφωνα με τον Κανονισμό 1221/2009/ΕΚ, το οποίο αφορά τη σωστή διαχείριση αποβλήτων, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.  Έχουν εφαρμοστεί μέτρα για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις καθώς και μέτρα ορθής διαχείρισης και διάθεσης των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων.  

 

Επίσης το Υπουργείο Άμυνας με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει συνάψει συμφωνία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για την αντικατάσταση όλων σχεδόν των ενεργοβόρων λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού που βρίσκονται σε στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς με λαμπτήρες  τύπου LED. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του έργου με την αντικατάσταση 2200 ενεργοβόρων  λαμπτήρων,  σε 14 στρατόπεδα της Ε.Φ., ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα ξεκινήσει η αντικατάσταση ακόμη 4400.

 

Τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζονται στην Ε.Φ. και ειδικότερα η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και η αντικατάσταση των ενεργοβόρων λαμπτήρων σε στρατόπεδα της Ε.Φ., θα συμβάλλουν σημαντικά στην προώθηση της πολιτικής της κυβέρνησης για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έχοντας παράλληλα και σημαντικό όφελος στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Άμυνας.