Μετά από διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού, υπογράφηκε Σύμβαση Παραχώρησης του Λιμανιού Λάρνακας και της Μαρίνας Λάρνακας, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της εταιρείας Kition Ocean Holdings Ltd, η οποία ανέλαβε τη διαχείριση, από την 1 Απριλίου 2022. 

 

Στα πλαίσια της πιο πάνω σύμβασης το Υπουργείο Άμυνας προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με την ανάδοχο εταιρεία, που αφορά τον ελλιμενισμό των Κυπριακών πολεμικών πλοίων και αριθμού ελλιμενισμών πολεμικών πλοίων τρίτων χωρών τα οποία θα ενεργούν επ΄ ωφελεία της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς χρέωση. Η συμφωνία είναι σημαντική διότι διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και κατά προτεραιότητα  ελλιμενισμός των πολεμικών πλοίων της Κυπριακής Δημοκρατίας και φίλιων χωρών. 

 

Από πλευράς Υπουργείου Άμυνας τη σύμβαση υπόγραψε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας  Ανδρέας Λουκά και εκ μέρους της εταιρείας Kition Ocean Holdings Ltd οι κύριοι Νίκος Σάββα και Κώστας Χριστοφίδης, στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή  του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων και του Διευθύνοντα Σύμβουλου της εταιρείας Παναγιώτη Αλεξάνδρου.