Ημερομηνίες Κατάταξης των Στρατευσίμων της 2022 ΕΣΣΟ

Ο Υπουργός Άμυνας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το εδάφιο (5) του άρθρου 28 των Περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2021, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς και έχοντας υπόψη το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου…