Ο Υπουργός Άμυνας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το εδάφιο (5) του άρθρου 28 των Περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2021, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς και έχοντας υπόψη το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 1 το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ.5085 και ημερομηνία 31 Μαρτίου 2022, καλεί για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά τους υπόχρεους για στράτευση με την 2022 ΕΣΣΟ. Δείτε την Υπουργική απόφαση με τις λεπτομέρειες στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΜ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2022