Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι και φέτος θα εφαρμοστεί η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των επιθυμιών και πιστοποιητικών των στρατευσίμων τα οποία θα είχαν υποχρέωση να υποβάλουν ως νεοσύλλεκτοι την ημέρα κατάταξης στα ΚΕΝ.

 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα τίθεται σε λειτουργία από τις 7 μέχρι τις 31 Μαΐου 2021 και παρέχει τη δυνατότητα στους στρατεύσιμους να υποβάλλουν με ταχύτητα, ασφάλεια και χωρίς φυσική παρουσία όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η μοριοδότηση, η επιλογή σε όπλα και σώματα καθώς και η τοποθέτησή τους στις Μονάδες.

 

Η καταχώρηση των στοιχείων είναι υποχρεωτική.

 

Τονίζεται ότι, όσοι νεοσύλλεκτοι δεν καταχωρήσουν μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Άμυνας και εντός της καθορισμένης προθεσμίας τις προτιμήσεις και τα ανάλογα πιστοποιητικά, η επιθυμία τους, δεν θα είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής επιλογής και θα τοποθετηθούν σε Μονάδες με γνώμονα αποκλειστικά τις υπηρεσιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.  

 

Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Άμυνας ενημερώνει έγκαιρα και καλεί όλους τους στρατεύσιμους της 2021 ΕΣΣΟ για δική τους διευκόλυνση και όφελος, να μεριμνήσουν και να εξασφαλίσουν όσο το δυνατό νωρίτερα, όλα τα απαιτούμενα για την περίπτωσή τους δικαιολογητικά.

 

Τα πιστοποιητικά για την κατάταξη αναλόγως της κατάστασης του κάθε στρατεύσιμου θα υποβάλλονται μόνο μία φορά σε ψηφιακή μορφή (επιθυμητή μορφή PDF). Τα πιστοποιητικά αυτά είναι τα εξής:

 

  • Ταυτότητα (και οι δύο όψεις)

 

  • Πιστοποιητικό IBAN  ΜΟΝΟ  εάν υπάρχει λογαριασμός στο όνομα του στρατεύσιμου (το συγκεκριμένο πιστοποιητικό μπορεί να προσκομιστεί την ημέρα της κατάταξης). 

 

  • Δίπλωμα οδήγησης (Κανονική άδεια όχι μαθητική για όσους διαθέτουν) 

 

  • Δικαιολογητικά μοριοδότησης

 

 

Για την κατανομή και τοποθέτηση των στρατευσίμων - νεοσύλλεκτων εθνοφρουρών, λαμβάνονται υπόψη τα κοινωνικής, οικογενειακής ή άλλης φύσης προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα των προβλημάτων οι στρατεύσιμοι -νεοσύλλεκτοι πριμοδοτούνται με αριθμό μορίων, όπως παρακάτω:

 

 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία στρατεύσιμος - νεοσύλλεκτος εμπίπτει σε περισσότερες της μιας από τις προαναφερόμενες κατηγορίες, καθώς και στην περίπτωση θανάτου του ενός των γονέων του ή αναπηρίας και των δύο γονέων του, τα μόριά του υπολογίζονται αθροιστικά. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του περί ΕΦ Νόμου, αδέλφια που εκπληρώνουν ταυτόχρονα την υποχρέωση θητείας τους στην ΕΦ, εκπληρώνουν τη θητεία τους στη φρουρά προτίμησής τους και στην ίδια Μονάδα και στρατόπεδο.

 

Τηρουμένων των καθοριζόμενων, πιστώνονται με 10 μόρια όσοι στρατεύσιμοι: 

 

   α.   Υποβάλλουν Δήλωση Στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

 

         Νοείται ότι, τα εν λόγω μόρια πιστώνονται και στους στρατεύσιμους που δεν τους παρεχόταν η δυνατότητα υποβολής της Δήλωση Στοιχείων ηλεκτρονικά. 

 

   β.   Παρουσιαστούν για εξέταση στις Επαρχιακές υγειονομικές επιτροπές που θα λειτουργούν πριν την κατάταξη.

 

Σημειώνεται ότι τα πρωτότυπα ή τα πιστοποιημένα αντίγραφα των πιστοποιητικών που θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ενδέχεται να ζητηθούν για έλεγχο κατά τη διαδικασία μοριοδότησης.