Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων του, το Υπουργείο Άμυνας πληροφορεί τους υποψηφίους για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ότι λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας, αποφασίστηκε όπως η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών παραταθεί μέχρι την Παρασκευή 23 Απριλίου και ώρα 12.00 μεσημβρινή.

 

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα να παραδοθούν στο Υπουργείο Άμυνας τα πιο κάτω:

 

   (α)   αντίγραφο της αίτησης/μηχανογραφικού δελτίου συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 του Μηχανογραφικού Συστήματος της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

 

   (β)   Πιστοποιημένο φωτοαντίτυπο Κυπριακής ταυτότητας, στην οποία αναγράφεται ως υπηκοότητα η Κυπριακή, το οποίο μπορούν να πιστοποιούν μόνο οι Επαρχιακές Διοικήσεις και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) .

 

   (γ)   Πρόσφατο πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο (όχι πέραν του ενός μηνός) του Ατομικού Φακέλου του Οπλίτη ή Βεβαίωση από τη Μονάδα που υπηρετεί ή Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Τύπου <Α> από τα Στρατολογικά Γραφεία, για εκείνους που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

 

   (δ)   Πρωτότυπο και πρόσφατο, (με ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν του ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων), Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από την Αστυνομία. 

 

Επισημαίνεται ότι δεν θα παραχωρηθεί οποιαδήποτε άλλη παράταση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 22807540 και 22807787.