Πληροφορούνται οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας ότι πριν την Υγειονομική εξέταση και την Αθλητική δοκιμασία  θα υποβληθούν στον χώρο της Εξέτασης/Δοκιμασίας σε έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου covid-19. Ως εκ τούτου καλούνται όπως προσέλθουν στον καθορισμένο χρόνο προσέλευσης έγκαιρα.  Υποψήφιοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, θα πρέπει να προσκομίσουν την Υπεύθυνη Δήλωση  (Παράρτημα) κατάλληλα συμπληρωμένη.  

Οι επιτυχόντες στις πιο πάνω εξετάσεις/δοκιμασίες,   που θα συμμετάσχουν στην Ψυχοτεχνική δοκιμασία που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου 2021, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι να υποβληθούν  σε   έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου covid-19 μέσα σε 72 ώρες πριν την εν λόγω  Δοκιμασία και να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος, προκειμένου να τους επιτραπεί η συμμετοχή.