Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις για διεκδίκηση θέσης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Άμυνας αντίγραφο της αίτησης/μηχανογραφικού δελτίου συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 του Μηχανογραφικού Συστήματος της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας,   Πολιτισμού,  Aθλητισμού και Νεολαίας  μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

  α.   Πιστοποιημένο φωτοαντίτυπο Κυπριακής ταυτότητας, στην οποία αναγράφεται ως υπηκοότητα η Κυπριακή, το οποίο μπορούν να πιστοποιούν μόνο οι Επαρχιακές Διοικήσεις και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ).

  β.   Πρόσφατο πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο (όχι πέραν του ενός μηνός) του Ατομικού Φακέλου του Οπλίτη ή Βεβαίωση από τη Μονάδα που υπηρετεί ή Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Τύπου «Α» από τα Στρατολογικά Γραφεία, για εκείνους που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

  γ.   Πρωτότυπο και πρόσφατο (με ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν του ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων)  Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από την Αστυνομία.

2. Τα πιο πάνω πιστοποιητικά μπορούν να υποβάλλονται ή να αποστέλλονται προς το Υπουργείο Άμυνας (Λεωφόρο Στροβόλου 172-174, 2048 Στρόβολος), μέχρι τις 5 Απριλίου 2021 το αργότερο.  Τονίζεται ότι, κάθε υποψήφιος/α θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει έγκαιρα στο Υπουργείο Άμυνας τα πιο πάνω δικαιολογητικά. Σε αντίθετη περίπτωση, το Υπουργείο Άμυνας θα αποκλείσει την υποψηφιότητά του/της για συμμετοχή στη διαδικασία διεκδίκησης θέσης σε Στρατιωτική Σχολή.

 

3.  Η κατανομή των θέσεων κατά Σχολή παρουσιάζεται στο συνημμένο Παράρτημα.

 

4. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 22807540 και 22807787 ή να διαβάσετε τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2021, Τόμο Α΄ (σελ. 101-113), που εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και διατίθεται στα βιβλιοπωλεία και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας (www.mod.gov.cy).

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Κατανομή των θέσεων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022