Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο προκήρυξης για πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών στην Εθνική Φρουρά, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με ημερομηνία 04.12.2020.

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, έχοντας ενώπιον της, τα αποτελέσματα της Αθλητικής και Στρατιωτικής Δοκιμασίας, καθώς επίσης και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούσαν τα κριτήρια πρόσληψης (πλην της Υγειονομικής Εξέτασης), εξέτασε το σύνολο των 1247 αιτήσεων που είχαν υποβληθεί και προχώρησε στον καταρτισμό του Προκαταρκτικού Πίνακα, ο οποίος δημοσιεύτηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

Στον Προκαταρκτικό Πίνακα αναγράφονται τα μόρια που έλαβε κάθε υποψήφιος, ως η σχετική μοριοδότηση που προβλέπεται στην Προκήρυξη, για σκοπούς διαφάνειας. Επίσης, στον Πίνακα περιλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που είτε δεν παρουσιάστηκαν στην Αθλητική και Στρατιωτική Δοκιμασία, είτε δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα, οι οποίοι καταχωρούνται στον Πίνακα, από τον αύξοντα αριθμό 633 μέχρι 1247.

 

Σε κάθε πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση παρέχεται το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά της σειράς κατάταξης στον Προκαταρκτικό Πίνακα, μέσα σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Πίνακα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (συμπεριλαμβανομένης). Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραληφθούν στο Υπουργείο Άμυνας, το αργότερο μέχρι τις 19.03.2021 ιδιόχειρα ή με τηλεομοιότυπο (αρ. Φαξ 22807556 ή 22676182).

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ενστάσεων θα εξετάσει και θα αποφασίσει για όλες τις ενστάσεις που θα παραληφθούν εντός της δοθείσας προθεσμίας και θα καταρτίσει Τελικό Πίνακα, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους υποψήφιους για πρόσληψη ΣΥΟΠ, κατά σειρά προτεραιότητας. Ο εν λόγω Πίνακας θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

Η Υγειονομική Εξέταση που είχε αναβληθεί θα πραγματοποιηθεί μόνο για όσους/ες υποψήφιους/ες θα κληθούν για να υπογράψουν «Σύμβαση Απασχόλησης», με βάση τη Σειρά τους στον Τελικό Πίνακα και λαμβάνοντας υπόψη τις κενές θέσεις. Όσοι υποψήφιοι ολοκλήρωσαν τις ιατρικές εξετάσεις/βεβαιώσεις μετά τις 03.12.2020, δεν θα απαιτηθεί να τις επαναλάβουν σε μεταγενέστερο στάδιο. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α ΣΥΟΠ προσέλθει στην Υγειονομική Εξέταση που θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση του Τελικού Πίνακα (περί τα τέλη Μαρτίου – αρχές Απριλίου) και πριν από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, χωρίς όλες τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις/βεβαιώσεις, ή κατά την Υγειονομική Εξέταση δεν κριθεί κατάλληλος/η ως ικανός/ή για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2) ή δεν προσέλθει για Υγειονομική Εξέταση, θα διαγράφεται από τον Τελικό Πίνακα και η θέση του θα προσφέρεται στον αμέσως επόμενο υποψήφιο στον Τελικό Πίνακα.

 

Σημειώνεται ότι, ο Τελικός Πίνακας έχει ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη κενούμενων θέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αυτού.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Προκαταρτικό Πίνακα των υποψηφίων για πρόσληψη ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά 2021.