Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα το  Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι λόγω του κλεισίματος των Σχολείων πριν τις 13.3.2020, ημερομηνία λήξης της σχετικής προθεσμίας για υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών παρατείνεται μέχρι τις  27.3.2020. 

 

Όσον αφορά τις γνωστοποιηθείσες στους ενδιαφερομένους ημερομηνίες διεξαγωγής των Προκαταρκτικών Εξετάσεων, η διαδικασία παγοποιείται και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν  στην πορεία για τις νέες  διευθετήσεις.