Πληροφορίες που δύναται να κοινοποιηθούν κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας

 

α.        Πληροφορίες για τις οποίες υπάρχει νομική υποχρέωση δημοσίευσης.

 • Διορισμοί στον Στρατό της Δημοκρατίας .
 • Κλήση στρατευσίμων για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά
 • Διαδικασία κατάταξης και επιλογικές Διαδικασίες Νεοσυλλέκτων Εθνοφρουρών.
 • Διαδικασίες πρόσληψης   και επιλογικές Διαδικασίες Συμβασιούχων Οπλιτών.
 • Κριτήρια μείωσης θητείας.
 • Κριτήρια απαλλαγής από της υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας.
 • Οδηγίες Εκπλήρωσης Εναλλακτικής Στρατιωτικής και Εναλλακτικής Κοινωνικής Υπηρεσίας.
 • Κατηγοριοποίηση αθλημάτων στρατευσίμων αθλητών.
 • Δημόσιοι Διαγωνισμοί για υλικά και υπηρεσίες για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Εθνικής Φρουράς.

 

β.        Πληροφορίες για τις οποίες δεν υπάρχει νομική υποχρέωση δημοσίευσης

 • Τοποθέτηση στρατιωτικού προσωπικού σε θέσεις του εξωτερικού (Μόνο η θέση όχι το όνομα).
 • Έξοδα παραστάσεως Υπουργείου Άμυνας.
 • Έξοδα για Επισκέψεις Υπουργού Άμυνας και Διευθυντή Υπουργείου Άμυνας.
 • Επιδόματα εξωτερικού για μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας και το προσωπικού του Υπουργείου Άμυνας.

Το Υπουργείο Άμυνας, πέραν των πιο πάνω πληροφορίων, θα δέχεται κάθε αίτηση οποιουδήποτε πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας για κοινοποίηση πληροφορίων που το αφορούν και αφού τις αξιολογήσει υπό το πρίσμα της εξαίρεσης του άρθρου 19 του Νόμου, θα προβαίνει στις ανάλογες ενέργειες.

 

Καταβολή Τελών

 

Για κάθε παροχή πληροφορίας για την οποία δεν υπάρχει νομική υποχρέωση δημοσίευσης θα καταβάλλεται τέλος σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 11 του Νόμου.

 

Παροχή πληροφορίων ατελώς

 

Κάθε πληροφορία για την οποία υπάρχει νομική υποχρέωση δημοσίευσής  θα παρέχεται ατελώς.

Νοείται ότι, εφόσον οποιοδήποτε αίτημα πρόσβασης είναι επαναληπτικό και/ή καταχρηστικό, το Υπουργείο δύναται να επιβάλλει τέλος  σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 15 του Νόμου.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου  τομέα δεν πρέπει να συγχέεται με το δικαίωμα πρόσβασης που καθιερώνει το Άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ). Με βάση του άρθρο 15, ένα πρόσωπο (το υποκείμενο των δεδομένων) μπορεί να ζητήσει και να λάβει από τη Δημόσια Αρχή μόνο πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο. Δεν επιτρέπεται η παροχή πληροφοριών που αφορούν σε άλλα πρόσωπα.

 

Επιπλέον, το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες του δημόσιου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα δεν θα πρέπει να επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες άλλων προσώπων, όπως το επαγγελματικό απόρρητο, το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα το δικαίωμα ενός δημιουργού να προστατεύει το λογισμικό που σχεδίασε και ανάπτυξε.

 

Δικαίωμα άρνησης παροχής πληροφορίας

 

Ανεξάρτητα των πιο πάνω, το Υπουργείο Άμυνας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται και/ή σχετίζεται καθ’ οποιοδήποτε τρόπο με την Εθνική Φρουρά και/ή την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι ενάντια στο δημόσιο συμφέρον και/η δύναται να  θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της Δημοκρατίας.