Συνεργασία Ακαδημίας και Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας

Στις 3 Νοεμβρίου 2017, η Ακαδημία κατέστη πλήρες μέλος του δικτύου του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας και έκτοτε συμμετέχει στις συναντήσεις του Εκτελεστικού Ακαδημαϊκού Συμβουλίου. Ως προς τούτο συμμετέχει ενεργά στις επτά ομάδες εργασίας του όπως παρακάτω:

Ομάδα Εφαρμογής Στρατιωτικού Erasmus

Από το 2008, το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και Άμυνας ηγείται του προγράμματος ανταλλαγής μαθητών στρατιωτικών ιδρυμάτων και  νέων αξιωματικών. Ο κύριος στόχος αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία βασίζεται στο πρότυπο του ERASMUS+, είναι να εμφυσήσει στους νέους αξιωματικούς κοινή κουλτούρα ασφάλειας και άμυνας και αποσκοπώντας σε ευρύτερο πλαίσιο να καταστήσει τις ένοπλες δυνάμεις 100% διαλειτουργικές. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, στρατιωτικά, ναυτικά, αεροπορικά, τεχνικά και ιατρικά πανεπιστήμια και ακαδημίες σε όλα τα κράτη μέλη εργάζονται για την από κοινού επίτευξη αυτού του φιλόδοξου πολιτικό - στρατιωτικού στόχου.

Συντονιστές του προγράμματος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από το 2014 μέχρι το 2020 και από το 2022 μέχρι το 2026 διεκδίκησαν επιτυχώς και ανέλαβαν ανώτεροι αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς, ως αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.

 

 

Φόρουμ Στρατιωτικών Λυκείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 19 Οκτωβρίου 2019, ιδρύθηκε το Φόρουμ Στρατιωτικών Ευρωπαϊκών Λυκείων (EU Military Secondary School Forum -EUMSSF) με σκοπό αφενός την προώθηση ανταλλαγής κοινών ευρωπαϊκών αξιών και αφετέρου την κοινή ευρωπαϊκή διδασκαλία. Στις 25 Σεπτεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας αποφάσισε να προάξει το Φόρουμ σε μία από τις επτά διαμορφώσεις (Ομάδες Εργασίας) του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας.

Η Κύπρος προεδρεύει του Φόρουμ από την ίδρυση του για δύο συνεχείς διετείς θητείες από τον Αντισμήναρχο Συμεών Ζαμπά.

 

 

 

Εκτελεστικό Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Cyber

Εικόνα: Έμβλημα Πλατφόρμας Cyber  

Η επιτυχής εφαρμογή της ΚΠΑΑ εξαρτάται όλο και περισσότερο από τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση σε έναν ασφαλή κυβερνοχώρο. Με γνώμονα αυτή την κατεύθυνση, τα 27 κράτη μέλη που εκπροσωπούνται στη Διευθύνουσα Επιτροπή (Steering Committee), ανέθεσαν στο κολέγιο τη δημιουργία μιας Πλατφόρμας Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Αξιολόγησης και Άσκησης στον κυβερνοχώρο (ETEE). Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκε το εκτελεστικό Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του οποίου προεδρεύων είναι ο Καθηγητής Δρ. Σταύρος Σταύρου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο γενικός στόχος του Εκτελεστικού Ακαδημαϊκού Συμβουλίου Cyber και ειδικότερα της πλατφόρμας είναι να βοηθήσει στην εκπαίδευση θεμάτων κυβερνοχώρου του πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού της ΕΕ. Η πλατφόρμα ασχολείται με όλους τους τομείς της Κυβερνοασφάλειας, όπως το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, την ασφάλεια πληροφοριών δικτύου, την άμυνα στον κυβερνοχώρο και τις εξωτερικές σχέσεις.                 

Ευρωπαϊκή Διδακτορική Σχολή για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας

Η Ευρωπαϊκή Διδακτορική Σχολή για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) αποτελεί μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε εθελοντικά το 2017 από ιδρύματα του δικτύου και το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και Άμυνας.   Στόχος της σχολής είναι να αναπτύξει μια κρίσιμη μάζα επιστημονικής και ακαδημαϊκής εμπειρογνωμοσύνης που συγκεντρώνει επόπτες και μέντορες και προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας, με σκοπό την παροχή υποστήριξης για έρευνα σε επίπεδο διδακτορικού που αντανακλάται στην ΚΠΑΑ. Προσφέρει δε, ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης συμπληρωματικό των μαθημάτων που οργανώνουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα του δικτύου του στα διδακτορικά προγράμματα σπουδών τους και υποστηρίζει διεπιστημονικές διδακτορικές έρευνες με σχετική ευρωπαϊκή κατάρτιση και περιβάλλοντα στους ακόλουθους τομείς:

(α)          Κυβερνοχώρος, νέες τεχνολογίες και ασφάλεια στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ,

(β)          Υποδομές ζωτικής σημασίας, προσωπικό και επιμελητεία στην ΚΠΑΑ,

(γ)          Αμυντική βιομηχανία και δυνατότητες για την ΚΠΑΑ,

(δ)          Ανάπτυξη ικανοτήτων εταίρων και εξωτερικές σχέσεις στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ,

(ε)          Ιστορία, μελέτες συγκρούσεων, έννοιες, αξίες και ηθική της ΚΠΑΑ,

(στ)        Αμυντικά οικονομικά, χρηματοδότηση, εκπαίδευση, κατάρτιση και ηγεσία στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ και

(ζ)          Διακυβέρνηση, διαχείριση, λήψη αποφάσεων και ανάπτυξη για την ΚΠΑΑ.

Από τον Ιούλιο του 2019 καθιερώθηκε η διοργάνωση στις Βρυξέλες καλοκαιρινή Διδακτορική Σχολή σε ετήσια βάση της οποίας πρώτος Διευθυντής διατέλεσε Ανώτερος Αξιωματικός της Εθνικής Φρουράς.

Μεταρρύθμιση Τομέα Ασφάλειας - Security Sector Reform (SSR)

Το Εκτελεστικό Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Mεταρρύθμισης του Tομέα Ασφάλειας (SSR), ιδρύθηκε για ενίσχυση της τεχνογνωσίας της μεταρρύθμισης του τομέα ασφαλείας (SSR) μέσω ενός εκπαιδευτικού μηχανισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στη βελτιστοποίηση του συντονισμού και της συνοχής της εκπαίδευσης. Η ομάδα ιδρύθηκε το 2013 και συγκεντρώνει μέλη του δικτύου του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας προσφέροντας εκπαίδευση και τεχνογνωσία σε αυτόν τον τομέα ενώ συνεργάζεται στενά με την Ειδική Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα SSR, με εκπροσώπους από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ομάδα Εργασίας Εκπαίδευσης Προσωπικού Αποστολών & Επιχειρήσεων ΕΕ

Η Ομάδα Εργασίας Εκπαιδεύσεως για τις αποστολές και επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδρύθηκε από το Εκτελεστικό Ακαδημαϊκό Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2015. Στόχος της είναι να συμβάλει στον συντονισμό, τη συνοχή και την ποιότητα της εκπαίδευσης του προσωπικού που θα υπηρετεί ή θα υπηρετήσει σε αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ, καθώς επίσης και στις δομές διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ.

Η Εκτελεστική Ομάδα Εφαρμογής του Πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για αξιωματικούς του στρατού, είναι η πιο πρόσφατα δημιουργηθείσα ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας και έχει ως στόχο την υποστήριξη των κρατών μελών, για εφαρμογή του πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για αξιωματικούς του στρατού και την σταδιακή εναρμόνιση με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Για την έκδοση των Ευρωπαϊκών προσόντων εργάστηκαν για αρκετά χρόνια το Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Ασφάλειας και Άμυνας πάντοτε σε στενή συνεργασία με τα Κράτη Μέλη. Συμπερασματικά το εν λόγω Πλαίσιο αναφέρεται στο πώς πρέπει να λειτουργεί και να ενεργεί ένας αξιωματικός στο σύνθετο και πολυδιάστατο περιβάλλον λειτουργίας του μέλλοντος, στο οποίο η ΕΕ θα χρειαστεί να αναπτύξει όλο το φάσμα των δυνατοτήτων της στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Εκτελεστική Ομάδα Εφαρμογής του Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων Αξιωματικών

Η Εκτελεστική Ομάδα Εφαρμογής του Πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για αξιωματικούς του στρατού, είναι η πιο πρόσφατα δημιουργηθείσα ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας και έχει ως στόχο την υποστήριξη των Κρατών Μελών, για εφαρμογή των Πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για αξιωματικούς του στρατού και την σταδιακή εναρμόνιση με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Για την έκδοση των Ευρωπαϊκών προσόντων εργάστηκαν για αρκετά χρόνια το Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Ασφάλειας και Άμυνας πάντοτε σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη. Συμπερασματικά το εν λόγω Πλαίσιο αναφέρεται στο πώς πρέπει να λειτουργεί και να ενεργεί ένας αξιωματικός στο σύνθετο και πολυδιάστατο περιβάλλον λειτουργίας του μέλλοντος, στο οποίο η ΕΕ θα χρειαστεί να αναπτύξει όλο το φάσμα των δυνατοτήτων της στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.