Σχετικά Έντυπα και Πληροφορίες

Σχετικά Έντυπα και Πληροφορίες

 

 

Στις 4 Φεβρουαρίου 2022, τέθηκε σε ισχύ ο «περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμου του 2022» (Ν.6(Ι)/2022), ο οποίος αποσκοπεί στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, αποτελεσματικού και ισχυρού νομικού πλαισίου προστασίας πληροφοριοδοτών.  Ο Νόμος καλύπτει όλους τους εργαζόμενους στον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι προβαίνουν σε αποκάλυψη πληροφοριών και στοιχείων και που σχετίζονται με συγκεκριμένες παραβάσεις του Εθνικού και Ενωσιακού δικαίου.

Οι αναφορές θα πρέπει να γίνονται επώνυμα για να είναι δυνατή η προστασία του πληροφοριοδότη ή σε περίπτωση που γίνεται ανώνυμα, ο πληροφοριοδότης έχει ταυτοποιηθεί και υφίσταται αντίποινα. Τις αναφορές χειρίζονται μόνο εξουσιοδοτημένα μέλη, με πλήρη εμπιστευτικότητα. 

Οι αναφορές μπορούν να υποβάλλονται υπό μορφή:

  • εσωτερικής αναφοράς,
  • εξωτερικής αναφοράς (σε Αρμόδιες Αρχές),
  • δημόσιας αποκάλυψης.

 

Αναφορές που προστατεύονται

 

Οι αναφορές που προστατεύονται από τον εν λόγω Νόμο θα πρέπει να σχετίζονται με παραβάσεις εθνικών κανόνων ή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

 

Παραδείγματα παραβάσεων εθνικών κανόνων είναι η διάπραξη ποινικού αδικήματος, νομικής υποχρέωσης παραβάσεις που επιβάλλονται από τους νόμους ή τους κανονισμούς της Δημοκρατίας, παραβάσεις που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο πρόσωπα, ή να προκαλέσουν ζημιά στο περιβάλλον.

 

Παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου, μπορεί να σχετίζονται με τομείς της ΕΕ όπως δημόσιες συμβάσεις, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προϊόντα και αγορές, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση τρομοκρατίας, ασφάλεια των προϊόντων, ασφάλεια των μεταφορών, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία από την ακτινοβολία και πυρηνική ασφάλεια, ασφάλεια των τροφίμων, ζωοτροφών, υγείας και μεταχείρισης ζώων, δημόσια υγεία, προστασία καταναλωτών, προστασία ιδιωτικής ζωής, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφάλειας συστημάτων διαδικτύου και πληροφοριών, διαφύλαξη οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, ανταγωνισμός και κρατικές ενισχύσεις, φορολογία των εταιρειών ή διακανονισμοί με σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος.

 

Ο Νόμος δεν καλύπτει αναφορές για παραβάσεις κανόνων που ρυθμίζουν ζητήματα ή συμβάσεις σχετικές με την άμυνα και την ασφάλεια του κράτους, εκτός αν ρυθμίζονται από σχετικές πράξεις που εξέδωσε η ΕΕ.

 

Υποβολή Εσωτερικής Αναφοράς

 

Για την υποβολή εσωτερικής αναφοράς, ορίστηκε ως «Δίαυλος Εσωτερικών Αναφορών» του Υπουργείου Άμυνας, η κα Μυροφόρα Γαβριήλ, μέλος της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου υπό την εποπτεία της κας Σούλλας Τακκίδου, Προϊσταμένης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Η υποβολή εσωτερικής αναφοράς θα γίνεται προφορικώς ή/και γραπτώς σε ειδικό έντυπο που βρίσκεται αναρτημένο στην σελίδα του Υπουργείου. Ο αναφέρων μπορεί να επικοινωνήσει ή να υποβάλει την αναφορά του τηλεφωνικώς, σε προσωπική συνάντηση κατόπιν συνεννόησης ή με αποστολή στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΤΗΛ

EMAIL

Σούλλα Τακκίδου Προϊστάμενη Μονάδας

 

22807520

 

stakkidou@papd.mof.gov.cy

Μυροφόρα Γαβριήλ Λειτουργός Άμυνας

 

22807746

 

mgavriel@mod.gov.cy

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Λεωφόρος Στροβόλου 172-174, 2048 Στρόβολος, Λευκωσία

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για την καλύτερη κατανόηση του Νόμου, βρίσκονται αναρτημένα τα ακόλουθα σχετικά αρχεία.

 

Σχετικά αρχεία: