Το Υπουργείο Άμυνας (ΥΠΑΜ) μαζί με τις Ένοπλες Δυνάμεις, ως κατεξοχήν φορέας εθνικής ισχύος έχει καθορίσει την περιβαλλοντική του στρατηγική σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του με απόλυτο σεβασμό τόσο στην επιχειρησιακή ετοιμότητα όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική στρατηγική του ΥΠΑΜ εφαρμόζεται σήμερα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Άμυνας με πρόεδρο της Επιτροπής τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή του ΥΠΑΜ.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΥΠΑΜ, δημιουργήθηκε το 2005 και αποτελείται από 5 μέλη: 2 μέλη προέρχονται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΜ, εκ των οποίων το ένα μέλος εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής και 3 μέλη προέρχονται από τις τάξεις της Εθνικής Φρουράς. Βασικός Στόχος της Επιτροπής , είναι η δημιουργία της Περιβαλλοντικής Πολιτικής στο ΥΠΑΜ που απορρέει και από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή διαφόρων περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Από την δημιουργία της η Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΥΠΑΜ, εφαρμόζει την Κυβερνητική Πολιτική για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και τα θέματα της αποδοτικής χρήσης των φυσικών πόρων και των πρώτων υλών, σε πλήρη εναρμόνιση με τις Κοινοτικές Οδηγίες και τις Διεθνείς Συμβάσεις.

Τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προγράμματα/δράσεις που ανέπτυξε, προώθησε και υλοποίησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΥΠΑΜ κατά τα τελευταία 13 χρόνια περιλαμβάνουν:

Ολοκληρώθηκε η 1η φάση του Προγράμματος «Smart Blue Water Camp” του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας(EOA/EDA) για το Στρατόπεδο του «Μάκη Γιωργάλλα» στον Μαθιάτη. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν τα Υπουργεία Άμυνας 6 χωρών, με επικεφαλή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιρλανδία)

 • Προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για το προσωπικό του ΥΠΑΜ και τα στελέχη και οπλίτες της Εθνικής Φρουράς, αξιοποιώντας τις ένοπλες δυνάμεις ως φορέα εμπέδωσης και ανάπτυξης της περιβαλλοντικής συνείδησης των αυριανών πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας,
 • Παρακολούθηση και διαχείριση της περιβαλλοντικής απόδοσης των βασικών δραστηριοτήτων του ΥΠΑΜ μέσω της εφαρμογής και της υλοποίησης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMAS), 
 • Ενσωμάτωση της Οικολογικής Αειφόρου Ανάπτυξης (ΟΑΑ) στο δομημένο περιβάλλον, με την υιοθέτηση των κριτηρίων, αρχών και κατευθυντήριων γραμμών της κατά την φάση του σχεδιασμού των νέων εγκαταστάσεων του ΥΠΑΜ και της Εθνικής Φρουράς αλλά και κατά την συντήρηση και ανακαίνιση των παλαιότερων εγκαταστάσεών του, 
 • Συμμετοχή του ΥΠΑΜ στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (ΠΔΣ), 
 • Εφαρμογή μέτρων για την μείωση της παραγωγής αποβλήτων στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, προωθώντας μέτρα αειφορικής κατανάλωσης (μείωση υπερκατανάλωσης, επιλογή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων) και μέτρα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων,
 • Εφαρμογή της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης και διάθεσης των αποβλήτων συσκευασιών μέσω προγραμμάτων ανακύκλωσης σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και την Green Dot Κύπρου, και προγραμμάτων για την διαχείριση των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων,
 • Εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ανακυκλωμένων υλικών σε όλα τα στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς, 
 • Προώθηση της συνεργασίας με το Τμήμα Περιβάλλοντος κατά το στάδιο της ετοιμασίας και εφαρμογής των διαχειριστικών σχεδίων για τις υπόλοιπες περιοχές οι οποίες φιλοξενούν εγκαταστάσεις της Εθνικής Φρουράς,
 • Προγράμματα συνεργασίας με οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, κυβερνητικές υπηρεσίες εντός και εκτός της Κύπρου (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, Υπουργείο Άμυνας της Ελλάδας, Defence Environmental Network (DEFNET), European Defence Agency (EDA), κτλ.
 • Ανάπτυξη και η Εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS (Eco Management and Audit Scheme) σε 5 Στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς (Στρατόπεδα Τ. Μάρκου, Μ. Γεωργάλα, Π. Κατελάρη, Αεροπορική Βάση Αν. Παπανδρέου, Ναυτική Βάση Ευαγ. Φλωράκη) μετά την επιτυχημένη εφαρμογή του EMAS στο Στρατόπεδο Αντ/γου «Στυλιανού Καλμπουρτζή» στο Δελίκηπο. Γιά ενημέρωσή σας το Αντ/γου «Στυλιανού Καλμπουρτζή» στο Δελίκηπο ήταν το πρώτο στρατόπεδο στην Ευρώπη στο οποίο εφαρμόστηκε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS, πρωτιά που αναγνωρίστηκε και δημοσιοποιήθηκε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ως «Καλό Παράδειγμα» (Best Practice) από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Εκπόνηση Περιβαλλοντικής Διαχειριστικής Μελέτης για την λειτουργία του Πεδίου Βολής  «Ξυντούς» και Καλού Χωριού.