Η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει ενεργά στον Ο.Α.Σ.Ε

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ο οποίος διαδέχθηκε την Διάσκεψη για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, (ΔΑΣΕ), είναι ένας οργανισμός ασφάλειας του οποίου η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ιδρυτικό μέλος. Αποτελείται από 57 Κράτη - Μέλη και οι στόχοι του είναι:

α. Η συμβολή στη βελτίωση των αμοιβαίων σχέσεων και στη διασφάλιση των συνθηκών διαρκούς ειρήνης σε κάθε κράτος.

β. Η προσπάθεια προκειμένου η ύφεση να καταστεί μια διαδικασία συνεχής, βιώσιμη και παγκόσμια.

γ. Η διατήρηση του ενιαίου και αδιαίρετου της ασφάλειας στην Ευρώπη και του κοινού συμφέροντος, για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

δ. Η διαφύλαξη της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ευρώπη και παγκόσμια.

ε. Η διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της ευημερίας των λαών.

Για τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διατήρηση της ασφάλειας που αποτελούν τους πρωταρχικούς στόχους του, ο Οργανισμός βασίζεται σε ένα θεσμικό πλαίσιο δράσης, καθώς και σε έγγραφα και συνθήκες, όπως είναι η Τελική Πράξη του Ελσίνκι, ο Έλεγχος των εξοπλισμών, η Συνθήκη για τα Συμβατικά Όπλα, το Έγγραφο Βιέννης 2011 και άλλα.

Το Έγγραφο Βιέννης 2011 είναι ένα δεσμευτικό έγγραφο. Είναι ουσιαστικά ένας Κατάλογος Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας (ΜΟΕΑ), που περιλαμβάνει μέτρα σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και καθιέρωση επικοινωνίας μεταξύ των Κρατών-μελών.

Η ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια και αφορά μεταξύ άλλων: 

- Τη διακίνηση συμβατικών όπλων και σχετικής τεχνογνωσίας
- Την εφαρμογή του Κειμένου για τα μικρά και ελαφρά όπλα.
- Τον Κώδικα Συμπεριφοράς
- Τον Αμυντικό Σχεδιασμό και τις στρατιωτικές δαπάνες
- Την Παγκόσμια Ανταλλαγή Πληροφοριών
- Το δίκτυο επικοινωνιών
- Την εφαρμογή των ΜΟΕΑ 
- Τον προγραμματισμό επισκέψεων αξιολογήσεων και επιθεωρήσεων.

H εφαρμογή των πιο πάνω προνοιών εξετάζεται ετησίως, στο συνέδριο αξιολόγησης εφαρμογής (ΑΙΑΜ) στα γραφεία του Οργανισμού στη Βιέννη.

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ενεργή τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια του Οργανισμού, διατηρώντας μια πολιτική εξωστρέφειας έτσι ώστε να προωθεί τα συμφέροντα της Εθνικής Φρουράς. 
Έτσι, συμμορφώνεται σε όλες τις υποχρεώσεις της ως μέλος του ΟΑΣΕ, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την παροχή πληροφοριών, εντός των χρονικών ορίων και την ενεργό συμμετοχή σε στρατιωτικές δραστηριότητες, συνέδρια, και σεμινάρια. Η Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις υποχρεώσεις της, έχει διορίσει Αξιωματικό Στρατιωτικό Σύμβουλο στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στη Βιέννη για παρακολούθηση των στρατιωτικών θεμάτων του Βήματος για την Ασφάλεια και Συνεργασία (Forum for Security and Cooperation) του ΟΑΣΕ.

Μέχρι σήμερα, η Κυπριακή Δημοκρατία διοργάνωσε 4 επισκέψεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, στα πλαίσια προώθησης Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας:

α. Τον Ιούνιο του 2001 με συμμετοχή 42 Αξιωματικών από 27 Κράτη - Μέλη.
β. Τον Ιούνιο του 2006 με συμμετοχή 36 Αξιωματικών από 22 Κράτη - Μέλη.
γ. Τον Μάιο του 2009 με συμμετοχή 29 Αξιωματικών από 17 Κράτη - Μέλη.
δ. Τον Μάιο του 2016 με συμμετοχή 30 Αξιωματικών από 18 Κράτη - Μέλη.

Επίσης, η Κυπριακή Δημοκρατία πραγματοποιεί περιστασιακά επισκέψεις αξιολόγησης και επιθεώρησης στα λοιπά Κράτη – Μέλη του ΟΑΣΕ, στα πλαίσια τήρησης των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας.

Ακόμη, η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε με την καταστροφή 324 φορητών αντιαεροπορικών πυραύλων 2SA – 7 (ΜΑΝPADS) της Εθνικής Φρουράς. Η εν λόγω ενέργεια πραγματοποιήθηκε από 9 έως 12 Ιουνίου 2009 στο πεδίο βολής Καλού Χωριού, σε στενή συνεργασία με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη. 

Τέλος, η Κυπριακή Δημοκρατία σε συνεργασία με τον ΟΑΣΕ, ολοκλήρωσε στις 15 Ιουνίου 2012, την καταστροφή 223.845 βλημάτων BOFORS 40 Χιλ, που βρίσκονταν αποθηκευμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα σε στρατόπεδο της περιοχής Λεμεσού. Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων του ΟΑΣΕ που συμμετείχε στην επιτυχημένη καταστροφή, απαρτιζόταν από ειδικούς της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας, της Σλοβενίας και του Κέντρου Πρόληψης Συγκρούσεων του Οργανισμού.