• 1.  Σύμφωνα με το Άρθρο 2(2) του Περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011 εως 2016, μόνιμος κάτοικος εξωτερικού σημαίνει, οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο έχει κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό ή έχει βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικεί στο εξωτερικό για χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) συνεχόμενων ετών, σε μια ή περισσότερες χώρες.

  2. Η χρονική περίοδος της δεκαετίας αρχίζει:
  • α) για πρόσωπο, το οποίο γεννήθηκε και διαμένει με την οικογένειά του στο εξωτερικό, από την ημερομηνία γέννησής του.

   β) για πρόσωπο, το οποίο, πριν τη συμπλήρωση του δεκάτου έκτου (16ου) έτους της ηλικίας του, αναχωρεί από τη Δημοκρατία με την οικογένειά του στο εξωτερικό για μόνιμη εγκατάσταση, από την ημερομηνία αναχώρησής του.

   γ) για πρόσωπο, το οποίο, μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των δεκαέξι (16) ετών και κατόπιν ειδικής άδειας, που του χορηγείται από τον Υπουργό, αναχωρεί από τη Δημοκρατία με την οικογένειά του στο εξωτερικό για μόνιμη εγκατάσταση, από την ημερομηνία αναχώρησής του.

   δ) για πρόσωπο, το οποίο, μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των δεκαέξι (16) ετών και χωρίς να του χορηγηθεί ειδική άδεια, που του χορηγείται από τον Υπουργό, αναχωρεί από τη Δημοκρατία με την οικογένειά του στο εξωτερικό για μόνιμη εγκατάσταση, από την ημερομηνία που συμπληρώνει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
   Η χρονική περίοδος της δεκαετίας, που απαιτείται για την απόκτηση της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού, δε διακόπτεται αν, σε μεμονωμένη περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος εγκαταστάθηκε στη Δημοκρατία για χρονική περίοδο μέχρι δώδεκα (12) μήνες και στη συνέχεια επανεγκαταστάθηκε στο εξωτερικό.
   Για περισσότερα παρακαλώ επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) στον πιο κάτω σύνδεσμο: http://www.army.gov.cy

  3. Οι αιτήσεις για απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στην Ε.Φ των κατοίκων εξωτερικού υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ή νόμιμα εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, στα κατά τόπους ΣΓ ή στο Υπουργείο Άμυνας ή στις πρεσβείες ή προξενεία της Κύπρου στη χώρα που διαμένουν.

  4. Οι αιτήσεις συνοδεύονται με Πιστοποιητικό μονίμου διαμονής από την Πρεσβεία ή την Υπάτη Αρμοστεία ή το Προξενείο της Κύπρου στην χώρα της οποίας ο αιτητής είναι μόνιμος κάτοικος. Εναλλακτικά και εφόσον υπάρχει αντικειμενική αδυναμία στην εξασφάλιση πιστοποιητικού μονίμου διαμονής (πχ βρίσκεται σε εξέλιξη πόλεμος στη χώρα αυτή) είναι δυνατό να υποβληθούν πιστοποιημένα αντίγραφα παλαιών και νέων διαβατηρίων, αντίγραφα αεροπορικών εισιτηρίων, φωτοαντίγραφα παλαιών εξαιρέσεων, απαλλαγών και αναβολών κατάταξης, βεβαιώσεων φοίτησης από σχολεία και πανεπιστήμια εξωτερικού και εσωτερικού, βεβαιώσεων εργοδοτών για τους ίδιους ή/και τους γονείς τους, πιστοποιητικά φορολογιών από τις αρχές των χωρών που διέμεναν κλπ. Τα εν λόγω δικαιολογητικά αξιολογούνται και συνεκτιμούνται, προκειμένου να ληφθεί απόφαση.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatApplication_by_permanent_residents_abroad.pdf