Η Κεντρική Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΚΥΠΣΕΑ) αποτελεί βασικό θεσμικό όργανο στη διάθεση του Υπουργού Άμυνας, υπάγεται απευθείας σ΄αυτόν και στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται: 

  • Η συστηματική μελέτη των αναγκών της Δημοκρατίας σε Υπηρεσίες ΠΣΕΑ και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον Υπουργό.
  • Ο καταρτισμός σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες ΠΣΕΑ των σχεδίων δράσης, το οποία οι εν λόγω Υπηρεσίες εφαρμόζουν για ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Δημοκρατίας, σε περίοδο που ισχύει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
  • Ο καταρτισμός προγραμμάτων εκπαίδευσης των Υπηρεσιών ΠΣΕΑ σε συνεργασία με τα πρόσωπα που προΐστανται των εν λόγω Υπηρεσιών.
  • Η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών αναφορικά με τη σύνταξη και τυχόν αναθεωρήσεις των σχεδίων ΠΣΕΑ, από τις Υπηρεσίες ΠΣΕΑ.
  • Η υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό Άμυνας για τη λήψη μέτρων για το συντονισμό των σχεδίων ΠΣΕΑ μεταξύ τους καθώς και με οποιαδήποτε άλλα σχέδια ή υπηρεσίες που αφορούν ή επηρεάζουν την άμυνα της Δημοκρατίας.
  • Η παρακολούθηση και ο συντονισμός του έργου των Υπηρεσιών ΠΣΕΑ, σε ότι αφορά την εφαρμογή του Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, καθώς επίσης των συναφών Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και του Υπουργού Άμυνας.