Αποστολή του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας – Διάσωσης (ΚΣΕΔ) είναι να οργανώνει το σύστημα Έρευνας Διάσωσης (SAR), να συντονίζει, να ελέγχει και να κατευθύνει τις επιχειρήσεις SAR, με σκοπό τον εντοπισμό και τη διάσωση στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, ατόμων των οποίων η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο συνεπεία αεροπορικών η ναυτικών ατυχημάτων μέσα στην περιοχή ευθύνης του, που ταυτίζεται με το FIR Λευκωσίας. 


Το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης συγκροτήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 1995 με βάση το Άρθρο 6 του Περί Έρευνας Διάσωσης Κυρωτικού Νόμου 5(ΙΙΙ)/1994, και άρχισε δοκιμαστικά την επιχειρησιακή λειτουργία του επί 24ώρου βάσεως στις 7 Αυγούστου 1995, ως ανεξάρτητη Μονάδα της Διοίκησης Αεροπορίας του ΓΕΕΦ.  

Σύμφωνα με τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης η Κυπριακή Δημοκρατία θα αναλάμβανε τις επιχειρήσεις Έρευνας- Διάσωσης (Ε-Δ) όταν θα αποκτούσε δυνατότητες διάθεσης αεροναυαγοσωστικών μέσων. 

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το ΚΣΕΔ ανέλαβε από την 1η Μαρτίου 2002 την αποκλειστική ευθύνη οργάνωσης, συντονισμού, ελέγχου και διεξαγωγής επιχειρήσεων Ε-Δ σε ολόκληρη τη χερσαία επικράτεια της Κύπρου και στον αεροναυτικό χώρο του FIR Λευκωσίας. Μετά από γνωμάτευση της Γενικής Εισαγγελίας στις 27 Ιουλίου 2010, το ΚΣΕΔ υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Άμυνας και λειτουργεί σήμερα ως ανεξάρτητη Υπηρεσία του Υπουργείου Άμυνας. 

Έκτοτε, το ΚΣΕΔ επιχειρησιακά υπάγεται στον ίδιο τον Υπουργό Άμυνας, ενώ την οικονομικό-τεχνική υποστήριξή του έχει αναλάβει το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. Στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΦ από τους κλάδους του Ναυτικού και της Αεροπορίας, οι οποίοι επανδρώνουν το Κέντρο Επιχειρήσεών του καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.