Η Ακαδημία έχει ως σκοπό την επιμόρφωση και την εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας σε εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, εξυπηρετώντας τους στόχους της υποβοηθά με την σειρά της την Κυπριακή Δημοκρατία να αναπροσαρμόζεται στο συνεχές μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό – στρατιωτικό περιβάλλον, στις νέες μορφές και στην ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας.

Η Ακαδημία έχει τους εξής στόχους:

α.         Συμβάλλει στην επιμόρφωση και εκπαίδευση των στελεχών της Εθνικής Φρουράς σε στρατηγικό επίπεδο, ώστε να αποκτήσουν σφαιρική και σύγχρονη αντίληψη σε θέματα ηγεσίας, ανάλυσης της διεθνούς πολιτικό – στρατιωτικής κατάστασης και σύγχρονων μεθόδων και διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων και λήψης αποφάσεων.

β.         Συμβάλλει στην επιμόρφωση στελεχών λοιπών σωμάτων ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό Σώμα, Πολιτική Άμυνα, κλπ), καθώς και λειτουργών όλων των φορέων της Κυπριακής Δημοκρατίας που εμπλέκονται στον τομέα Ασφάλειας και Άμυνας και οι οποίοι ως εκ της θέσεως και της ιδιότητας τους, χειρίζονται θέματα που άπτονται της Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας.

γ.         Αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού, στρατιωτικές ακαδημίες άλλων χωρών, ερευνητικά κέντρα και το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και Άμυνας.

δ.         Συμβάλλει στην προώθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αντίληψης για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυνας με διεθνείς εκπαιδεύσεις πιστοποιημένες από το ΕΚΑΑ, με σκοπό να καταστήσει σταδιακά την Κύπρο, κεντρικό φορέα εκπαίδευσης στα θέματα και αποστολές ΚΠΑΑ, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο της ως γέφυρα της ΕΕ με την Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

ε.         Συμβάλλει στην προώθηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ανταλλαγή νέων αξιωματικών.

στ.       Συμβάλλει στην ορθή επικοινωνία των θεμάτων που άπτονται της Ασφάλειας και Άμυνας σε όλο το φάσμα της κοινωνίας και

ζ.         Αναπτύσσει δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό τον όσο το δυνατό καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο εκμετάλλευσης των ανθρωπίνων και χρηματικών πόρων που της έχουν παραχωρηθεί για την επίτευξη των σκοπών της.