Η Έρευνα και Καινοτομία αποτελεί άξονα υψηλής πολιτικής προτεραιότητας του Υπουργείου Άμυνας. Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπ. αριθμό 89.557, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2020, το Υπουργείο Άμυνας έχει την  αρμοδιότητα, υποχρέωση ή ευθύνη εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας στα στρατιωτικά θέματα έρευνας και τεχνολογίας καθώς και την εκπροσώπησή της στο εξωτερικό.

Το 2019 δημιουργήθηκε νέος τομέας με αποστολή μέσα από την έρευνα και καινοτομία, την αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ΚΔ στους τομείς της άμυνας και ασφάλειας, με εστίαση στις νέες ιδέες και δημιουργικότερες μεθόδους. 

Όραμα μας είναι στο όλο και ταχύτερα μεταβαλλόμενο περιβάλλον ευρωπαϊκής και περιφερειακής ασφάλειας, το Υπουργείο Άμυνας να εμπνεύσει μια διαρκή κουλτούρα έρευνας και καινοτομίας στο προσωπικό του, να συνεργαστεί  με ενδιαφερόμενους φορείς για αύξηση της τεχνογνωσίας και επιχειρηματικότητας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας στην ΚΔ και να αξιοποιήσει διεθνείς χρηματοδοτήσεις και συνεργασίες.

 

Για την επίτευξη του οράματος (ως επιθυμητής τελικής κατάστασης) έχουν τεθεί οι πιο κάτω στρατηγικές επιδιώξεις:

α. Δημιουργία κουλτούρας με έφεση προς την έρευνα και καινοτομία.

β. Υιοθέτηση διαδικασιών στο Υπουργείο Άμυνας υποστήριξης του «Κύκλου Καινοτομίας» (στοχασμός [πρόβλεψη, ανάγκη, ιδέα], πειραματισμός, αξιολόγηση, επιλογή, υλοποίηση, εκτίμηση οφέλους).

γ. Παραγωγή εκμεταλλεύσιμων προϊόντων έρευνας και καινοτομίας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας.

δ. Συμμετοχή σε διεθνείς συνεργασίες και  απορρόφηση χρηματοδοτικών ευκαιριών.

 

Οι κύριες κατευθύνσεις δράσεις αφορούν:

α. Ενεργή συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις ενδιαφέροντός του.

β. Εκπαίδευση προσωπικού στη διευκόλυνση επίλυσης προβλημάτων, συνετή ανάληψη κινδύνων και γενικά στην ανάπτυξη κουλτούρας.

γ. Συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα όπως το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ Horizon.

δ. Προκήρυξη Δράσεων για Αμυντική Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό προκήρυξε τη Δράση «ΑΘΗΝΑ. Έχουν προκριθεί 2 έργα τα οποία θα συγχρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Άμυνας και τους συμμετέχοντες φορείς. Η μέγιστη συνολική χρηματοδότηση ανά Έργο, από το Υπουργείο Άμυνας, θα ανέρχεται στις τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€450.000). Το ποσοστό συγχρηματοδότησης του Υπουργείου επί του συνολικού προϋπολογισμού Έργου μπορεί να ανέλθει μέχρι το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%). Η μέγιστη διάρκεια μπορεί να είναι τα 3 έτη (36 μήνες). Παρόμοιες δράσεις προγραμματίζονται και στο μέλλον.

ε. Στήριξη συμμετοχής Κυπριακών Επιχειρήσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον Τομέα της Άμυνας (European Industrial Development Programme - EDIDP). Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ετήσιων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Στις προσκλήσεις 2019 έχουν εγκριθεί και θα χρηματοδοτηθούν 5 προτάσεις στις οποίες συμμετέχουν Κυπριακές εταιρείες. Το Υπουργείο Άμυνας θα χρηματοδοτήσει τα 5 προγράμματα με € 383,640.

στ. Στήριξη συμμετοχής Κυπριακών Επιχειρήσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EuropeanDefense Fund – EDF).  Αποτελεί ένα πρωτοεμφανιζόμενο και ολοκληρωμένο μέσο που θα καλύπτει τη χρηματοδότηση ολόκληρου του αμυντικού βιομηχανικού κύκλου για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Θα λειτουργήσει για πρώτη φορά στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (Multiannual Financial Framework – MFF) από το 2021 έως το 2027, στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αμυντικής Βιομηχανικής Ανάπτυξης. Η πρόταση της Ευρωπαικής Επιτροπής περιλαμβάνει εκτιμώμενο προϋπολογισμό 8 δισ. Ευρώ. για την περίοδο 2021 έως 2027. Το Υπουργείο Άμυνας είναι έτοιμο για διαβούλευση, κατηγοριοποίηση των προτεραιοτήτων και συμμετοχή σε τυχόν προτάσεις συνεργασίας που εμπίπτουν σε τομείς ενδιαφέροντός του.

Για επιπλέον πληροφορίες είναι δυνατόν να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο +357 22807755 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση research.innovation@mod.gov.cy